บริษัทแสงเจริญ มารีนเซอร์วิส จำกัด (SANG CHAROEN MARINE SERVICE COMPANY LIMITED)

บริษัท แสงเจริญมารีนเซอร์วิส จากัด ก่อตั้งขึ้นโดย คุณประชา เกยูรวิเชียร ผู้มีประสบการณ์รื้อถอนเรือ มากกว่า 15 ปี และ คุณนพโชค เหล่าบุญเจริญ ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการค้า เศษเหล็ก มากกว่า 20 ปี และ โดยก่อตั้งในนามของ แสงเจริญสตีล จากัด เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 1996 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท บริษัทได้เริ่มลงทุนในอู่ตัดเรือ ที่อาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งที่สาคัญของธุรกิจการรื้อถอนเรือ และการค้าอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับเรือ และการค้าขายเศษเหล็กจากเรือ จนกระทั่งในปี 2003 บริษัท ได้ทาการขยายแนวทางใหม่ ของธุรกิจโดยการสร้าง บริษัท ใหม่ในนามของ บริษัท แสงเจริญอุตสาหกรรมเรือจากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท และได้เพิ่มทุนในปี 2015 เป็นทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท และในปี 2017 ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท แสงเจริญมารีนเซอร์วิส จากัด จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

โดยในปัจจุบัน บริาัทได้ขยายแนวทางการให้บริการทั้งทางน้ำและบนบกที่ครอบคุลมงานบริการมากมาย ปนะกอบด้วย งานขุดลอกทั่วไป (Dredging business) บริการงานใต้น้ำต่างๆ (Underwater service) งานกู้เรือและวัตถุต่างๆ (Salvage ship/ Marine savage) งานบริการทางน้ำ (Marine service) บริการเรือเครน (Floating crane service) ตัดเหล็กจากเรือเก่า (Demolition ship/ Scrap vessel) บริการซื้อขายเรือ (Ship trader)