บริษัทแสงเจริญ มารีนเซอร์วิส จำกัด (SANG CHAROEN MARINE SERVICE COMPANY LIMITED)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ตัวอย่างการทำงาน

โครงการบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ (หน้าท่าเรือเทียบ) PTT LPG TERMINAL1 ปี2017

โครงการจัดวางบ้านปลาปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ณ จังหวัดปัตตานี และ นราธิวาส ปี2017

โครงการขุดลอกบำรุงร่องน้ำชายฝั่งทะเล ณ ร่องน้ำกันตัง จังหวัดตรัง ปี2015